fbpx

Entra en vigor el nou valor de referència cadastral a Barcelona

Publicat 12/01/2022
nou valor referencia cadastral barcelona

El passat 1 de gener de 2022 va entrar en vigor el nou valor de referència cadastral a Barcelona

Una norma que es reflecteix a través de la Llei 11/2021 i que inclou mesures per a prevenir i combatre el frau fiscal, així com reforçar el control tributari.

Aquest nou valor de referència afecta directament a l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats ((ITPAJD) i a l’Impost de Successions i Donacions (ISD).

Fins al moment, la base imposable es calculava tenint en compte el valor real de la propietat. Amb la nova llei, s’utilitzarà com a base imposable el valor de referència. 

A partir d’ara, el nou valor de referència cadastral passarà a ser el valor mínim pel qual tributar.

Tal com afirmen des de la Direcció General del Cadastre

“El valor de referència no pot superar el valor de mercat, per al que s’emprenen factors de minoració en la seva determinació, de manera que el seu ús com a base imposable no implica un augment de la tributació.

No obstant això, si el valor declarat, el preu o la contraprestació pagada són superiors al valor de referència de l’immoble, es prendrà com a base imposable la major d’aquestes magnituds.

Així, el valor de referència de l’immoble serà la base mínima de tributació en aquests impostos.”

Finalment, aquest nou valor també afecta a l’Impost sobre el Patrimoni. Encara que en aquest cas no es concep com la base imposable. La nova normativa obliga a declarar als habitatges pel major d’aquests tres valors: el de referència, el cadastral o el d’adquisició.

Com es determina el nou valor de referència?

Serà l’Oficina del Cadastre qui anualment determinarà el valor de referència de cada municipi.

Una xifra que fixarà tenint en compte: 

  • Els preus de les compravendes registrades davant notari.
  • La zona geogràfica.
  • La tipologia d’immoble.

Així doncs, no tindrà en compte l’estat de l’habitatge, ni l’orientació, ni si s’ha dut a terme una reforma. És a dir, pot passar que dos immobles que es trobin en un mateix edifici, un acabat de reformar i l’altre no, tributin exactament pel mateix valor.

Es pot interposar un recurs

Si el contribuent no està d’acord amb el valor, té dues opcions: 

1. Pagar la xifra que l’Agència Tributària indica i posteriorment demostrar amb proves fefaents que realment és un valor inferior. En aquest cas es tenen 4 anys per a fer-lo.

2. Pagar la xifra que el contribuent consideri i en el moment que Hisenda t’indiqui que aquesta és més elevada, demostrar en un període d’un mes que no és així. Aquesta opció pot comportar multes.

nuevo valor de referencia catastral en Barcelona

Des de Inmotarget Real Estate, immobiliària a Barcelona, quedem a la vostra disposició per a assessorar-vos i ajudar-vos en les novetats tributàries que afecten el sector immobiliari.

¿Necesitas ayuda?