fbpx

Es limiten a 1000€ els pagaments en efectiu!

Publicat 06/08/2021
pagar lloguer en efectiu

Ja no es podran pagar més de 1000€ en efectiu quan una de les dues parts actuar com a empresari. Així ho ha decretat la nova Llei 11/2021 del 9 de juliol de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. L’analitzem.

  • No podran pagar-se en efectiu les operacions en les quals alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional i tinguin un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.
  • Aquest import serà de 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional.
  • Aquesta limitació fa referència a qualsevol classe de pagament: factures, nòmines, dividends, interessos, préstecs, etc.
  • El llindar dels 1.000 euros (IVA inclòs) ha d’entendre’s per a cada operació concreta, ja sigui de lliurament de béns o de prestació de serveis, no podent-se fraccionar de manera artificial en successius pagaments d’imports inferiors.
  • Per a totes les operacions subjectes a la limitació de pagaments en efectiu, les parts estan obligades a conservar els justificants de pagament durant el termini de 5 anys des de la data de realització. Aquests comprovants s’hauran d’aportar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària en cas de requeriment.
  • No quedaran sotmesos a la limitació esmentada els pagaments o ingressos realitzats directament en entitats de crèdit.
  • Seran subjectes infractors tant les persones com les entitats que paguin o rebin totalment o parcialment quantitats en efectiu incomplint la limitació establerta.
  • Les infraccions per incompliment es consideraran greus i la base de la sanció serà la quantia pagada en efectiu.
  • La sanció efectiva consistirà en una multa proporcional del 25% de la base de la sanció.

Afectarà aquesta llei a totes aquestes persones que volen pagar lloguer en efectiu?

El pagament de lloguer en efectiu queda inclòs dins d’aquesta nova normativa i estarà penat. En el cas que aquests pagaments de lloguer en efectiu siguin obligatoris, ambdues parts estaran subjectes a conservar durant 5 anys els comprovants d’aquesta transacció.

Des de Inmotarget estem a la teva disposició per a qualsevol dubte que tinguis referent a pagar lloguer en efectiu i despeses immobiliàries.

Font: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11473

¿Necesitas ayuda?